Obserwuj mnie na insta, zwiedzaj świat i wygrywaj :)Konkursy

Aktualne konkursy 2018: 

05.04 - 12.04.2018
Konkurs wiosenny

Bądź fanem: Inspiruj Siebie - Katarzyna Jankowska wstaw w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcie pokazujące jak cieszysz się z przyjścia wiosny lub jak świętujesz jej przyjście i zaproś do zabawy 2 osoby oznaczając je w komentarzu :)
Nagroda książkowa powędruje do osoby, której zdjęcie najbardziej mnie urzeknie :)

Wyniki na fp - 13.04.2018 


Konkursy zakończone:

01.01 - 07.01.2018
Konkurs: Wygraj podkład Max Factor Healthy Skin Harmony
Bądź fanem: Inspiruj Siebie - Katarzyna Jankowska i zostaw w komentarzu pod postem odpowiedź na pytanie konkursowe :)

Zwycięzca: Joanna Łyszkiewicz

Regulamin konkursu:

§ 1 Postanowienia Konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Inspiruj Siebie - Katarzyna Jankowska
 2. Konkurs trwa od 01.01.2018 roku do 07.01.2018 roku do godz. 23:59
 3. Informacja o Konkursie wraz z niniejszym Regulaminem dostępna jest na stronie organizatora: www.inspirujsiebie.blogspot.com (dalej Serwis Internetowy).
 4. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu Tytułu XXXVI Księgi Trzeciej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. Z 2014 r., poz. 121ze zm.), Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 § 1 Kodeksu cywilnego.
 5. Konkurs nie jest grą losową, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).
 6. Regulamin Konkursu stanowi prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony.

§ 2 Uczestnicy Konkursu

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie po uzyskaniu zgody rodzica lub opiekuna zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy, w trakcie trwania Konkursu:
  1. a) udzielić odpowiedzi na pytania konkursowe za pośrednictwem komentarza na blogu pod postem konkursowym;
  2. b) wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach marketingowych;
  3. c) być fanem strony Organizatora, tj. Inspiruj Siebie - Katarzyna Jankowska
 1. Osoby które nie dokonają zgłoszenia do Konkursu zgodnie z pkt 3 lit. a) – c) powyżej, nie są Uczestnikami Konkursu i nie maja prawa do ubiegania się o wręczenie nagrody przyznawanej w Konkursie.
 2. Jeden uczestnik może dokonać jednokrotnego zgłoszenia do Konkursu.
 3. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 4. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, zgłoszenie się Uczestnika do udziału w Konkursie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego zapisy.

§ 3 Wyłonienie zwycięzców

 1. Przy wyłanianiu Zwycięzcy Konkursu Organizator oceniać będzie odpowiedzi na pytania konkursowe, biorąc pod uwagę poprawność, a także oryginalność i kreatywność udzielonych przez Uczestników odpowiedzi.

§ 4 Nagrody w Konkursie

 1. W Konkursie wyłoniony zostanie 1 Zwycięzca Konkursu, który udzieli najlepszych odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe.
 2. Nagrodą przeznaczoną dla Zwycięzcy Konkursu są:
  1. jeden podkład Healthy Skin Harmony firmy Max Factor, o wartości 71,49 zł brutto;
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagrody przyznanej zgodnie z Regulaminem na nagrodę tego samego rodzaju, o zbliżonej jakości, funkcjonalności oraz wartości nie mniejszej niż Nagroda przyznana zgodnie z Regulaminem.
 4. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie jedną Nagrodę rzeczową wraz z dodatkową nagrodą pieniężną.

§ 5 Przyznanie nagród

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu i opublikowanie na stronie Serwisu Internetowego imion oraz nazwisk Zwycięzców nastąpi maksymalnie do dnia 14 stycznia 2018 r. [przy optymalnym rozstrzygnięciu 08.01.2018r.]
 2. Zwycięzca Konkursu zostanie opublikowany na blogu oraz fanpage'u Organizatora i w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników musi zgłosić się do organizatora najlepiej na adres mail: inspirujsiebie@wp.pl
  W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 3. Przekazanie Nagrody Zwycięzcy nastąpi w terminie do 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu,
 4. Warunkiem niezbędnym do odebrania przez Zwycięzcę przyznanej Nagrody jest doręczenie Organizatorowi przez Zwycięzcę prawidłowo wypełnionego adresu do wysyłki Nagrody i  zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wysyłki newslettera;
 5. Nieodebrana przez Zwycięzcę Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 6. Przyznana w Konkursie Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
 7. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej w Konkursie nagrody na rzecz innej osoby.
 8. Zwycięzca, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa do Nagrody, poprzez złożenie Organizatorowi pisemnego oświadczenie w tym zakresie.

§ 6 Podatek od nagród

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz.U. Z 2012 r, poz.361 ze zm.) nagroda w Konkursie o wartości nieprzekraczającej 760zł jest wolna od podatku dochodowego.

§ 7 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych, udostępnianych w Konkursie, w rozumieniu art. 7 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.U. Z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) jest Organizator.
 2. Organizator oświadcza, iż wszystkie dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Organizator informuje o prawie wglądu i wnoszenia poprawek do zebranych danych osobowych, a także o prawie do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 4. Uczestnik ma prawo wypowiedzieć uczestnictwo w Konkursie i tym samym wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu powinien wysłać stosowną informacji na adres e-mail inspirujsiebie@wp.pl, podając wszystkie niezbędne dane pozwalające na jego identyfikację.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w związku z koniecznością identyfikacji Uczestników biorących udział w Konkursie, wręczenia nagrody i korespondencji związanej z Konkursem wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie.
 6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie, jeżeli zostanie Zwycięzcą Konkursu, jego imienia i nazwiska oraz miejscowości w której mieszka, zgodnie z przekazanymi Organizatorowi danymi.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo przesyłania na adresy poczty elektronicznej podane przez osoby zgłaszające chęć otrzymywania newslettera Serwisu Internetowego wszelkich treści informacyjnych i reklamowych, pochodzących od Organizatora.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Niezależnie i bez wpływu na przewidywaną przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu.
 2. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
 3. Złożenie reklamacji dopuszczalne jest w formie pisemnej skierowanej na adres Organizatora.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres Uczestnika składającego reklamację oraz uzasadnienie reklamacji.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 6. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w formie pisemnej przesłanej listem, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

§ 9 Informacje dodatkowe

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu, Organizator ma prawo wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec takiego Uczestnika za jego wykluczenie z Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu co do wykluczenia. Sprzeciw w tym zakresie powinien zostać złożony zgodnie z zasadami właściwymi dla postępowania reklamacyjnego opisanego w § 8 Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podawania przyczyn, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana Regulaminu nastąpi po uprzednim powiadomieniu Uczestników o planowanej zmianie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona w aktualizacji danego konkursu na stronie www.inspirujsiebie.blogspot.com w zakładce Konkursy.
 3. Postanowienia niniejszego regulaminu podlegają prawu polskiemu.

*******************************************************************************************************


06.12 - 10.12.2017
Konkurs: Instagramowy konkurs instastory - wygraj pozłacanego charmsa.

Na swoje instastory wrzuć zdjęcie swojego mikołajkowego prezentu z hashtagiem #konkurs i oznaczeniem @inspirujsiebie i czekaj na wyniki :)

Zwycięzca:
@team2sis - pozłacany charms


*******************************************************************************************************

24.11 - 26.11.2017
Konkurs: Instagram - jakie tematy interesują Cię najbardziej.


Zwycięzca:
@annastypula - nagroda niespodzianka


*******************************************************************************************************

13.11.2017
Konkurs: Wytypuj wynik meczu Polska - Meksyk
 

Zwycięzca:
Joanna Warowna - nagroda niespodzianka


*******************************************************************************************************


7.10.2017
Konkurs: Wytypuj wynik meczu Polska - Czarnogóra

Zwycięzca: 
Sylwia Grzesiak - niespodzianka od firmy adidas


*******************************************************************************************************


15.05 - 13.06.2017
Konkurs instagramowy dla followersów @inspirujsiebie

Zwycięzcy rund konkursowych:

15.05 - @berczii
16.05 - @monika.krzysiak
17.05 - @czarnagodzina
18.05 - @wiolija
19.05 - @wiolija
20.05 - @annastypula
21.05 - @frupcia
22.05 - @sylwiafraczek
23.05 - @frupcia
24.05 - @majalis13
25.05 - @lizzie33333
26.05 - @malaparanoja13
27.05 - @frupcia
28.05 - @wiolija
29.05 - @frupcia
30.05 - @sylwiafraczek
31.05 - @wiolija
01.06 - @ernobilus

02.06 - @frupcia
03.06 - @dominika.drdzen
04.06 - @frupcia
05.06 - @wiolija
06.06 - @natlekd
07.06 - @sylwiafraczek
08.06 - @dominika.drdzen
09.06 - @frupcia
10.06 - @_a_gaa
11.06 - @_a_gaa
12.06 - @_doodlebug

Regulamin Konkursu Wyzwanie na instagramie @inspirujsiebie

1.      Organizatorem Konkursu jest Katarzyna Jankowska - instagram @inspirujsiebie (dalej „Organizator”).
2.    Sponsorem Konkursu i fundatorem nagród jest  Katarzyna Jankowska instagram @inspirujsiebie (dalej: „Fundator”).
3.     Organizator Konkursu powoła komisję konkursową (dalej "Komisja Konkursowa"). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
4.      Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”).
5.       Konkurs trwa I część od 15.05.2017 od godziny 13:00 do 31.05.2017 do godziny 23:59 czasu polskiego oraz II część od 01.06.2017 od godziny 13:00 do 13.06.2017 do godziny 23:59 czasu polskiego. Każda część podzielona jest na etapy jednodniowe, w którym to etapie jeden uczestnik wygrywa jedną nagrodę. Do wyzwania można dołączyć w każdym momencie.
6.       Konkurs skierowany jest do osób mieszkających w Polsce. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie. Warunkiem zakwalifikowania odpowiedzi do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej.
7.       Warunki i przebieg konkursu:
Uczestnik musi zostać fanem https://facebook.com/inspirujsiebie/ oraz followersem @inspirujsiebie (tzn. mieć lub założyć konto na portalu społecznościowym instagram.com, wyszukać profil inspirujsiebie pod linkiem http://instagram.com/inspirujsiebie i kliknąć „obserwuj”), dodać na swój profil zdjęcie zgodne z danym wyzwaniem na konkretny dzień, do zdjęcia dodać w podpisie hashtag (tzn. znacznik poprzedzony #) #konkursinspirujsiebie + numer dnia tzn. przy dniu pierwszym - 15 maja hashtag będzie wyglądał tak: #konkursinspirujsiebie15 przy dniu drugim 16 maja : #inspirujsiebie16 oraz otagować (tzn. oznaczyć w treści) @inspirujsiebie. Jury wybierze każdego dnia najbardziej interesujące i kreatywne zdjęcie danego zadania.
8.       Zdjęcia należy opublikować na swoim profilu na Instagramie, dodając hashtag (znacznik poprzedzony #) #inspirujsiebie +numer dnia oraz tag (oznaczenie) @inspirujsiebie
9.       Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu.
10.     Nagrodami w konkursie jest 30 nagród niespodzianek związanych z konkretnym zadaniem danego dnia o minimalnej wartości 30 zł. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.
Jeden uczestnik
11.    Wyniki ze wszystkich jednodniowych etapów zostaną ogłoszone jak najszybciej, maksymalnie do 30.06.2017 w osobnym poście konkursowym, zamieszczonym na stronie: http://instagram.com/inspirujsiebie Nagrodzeni uczestnicy zostaną otagowani (oznaczeni) w treści posta (nick z Instagramu).
12.    Warunkiem odebrania nagrody jest wysłanie, w terminie 10 dni od dnia opublikowania informacji o wygraniu w Konkursie przez Zwycięzcę wiadomości prywatnej (opcja direct) z adresem mailowym oraz adresem do korespondencyjnym bezpośrednio do @inspirujsiebie
Wysyłka nagrody wyłącznie na terenie Polski. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak zarazem konieczne do wydania Nagrody.
13.    Dodatkowo w przypadku, gdy zwycięzcą Konkursu jest osoba niepełnoletnia, Zwycięzca taki zobowiązany jest w ciągu 10 dni od publikacji wyników Konkursu przesłać na adres: inspirujsiebie@wp.pl skan oświadczenie obejmujące pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego zwycięzcy Konkursu będącego osobą niepełnoletnią na udział w Konkursie.
14.    W przypadku gdy Zwycięzca Konkursu w terminie określonym powyżej nie poda wszystkich wskazanych danych lub poda adres niepełny lub nieprawidłowy, a w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo nie prześle skanu oświadczenia, o którym mowa w pkt.11 powyżej, zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody i dana Nagroda przepada.
15.    Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
16.     Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom Konkursu w terminie do 14 dni roboczych od dnia, w którym ukażą się ostatnie wyniki podsumowujące konkurs oraz po przekazaniu przez danego zwycięzcę Konkursu danych, o których mowa w pkt. 10 powyżej.
17.     Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926. z późn. zm.).
18.    Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
19.    Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm./
20.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
21.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
22.     Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.
23.     Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.
24.   Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook lub Instagram ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do  właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook lub Instagram. Uczestnik zwalnia Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.


******************************************************************************************************

18.11 - 18.12.2015
Konkurs: 30-dniowe wezwanie make-upowe przeciw rutynie, organizowany razem z VERONA COSMETICS.

Szczegóły tutaj

Zwycięzcy:

I miejsce: Alicja Witza
II miejsce: Anita Kalinowska
III miejsce: Marta Macek


******************************************************************************************************

07.02 - 12.02.2015
Konkurs: Wytypuj MISTERA INTERNATIONAL i zgarnij nagrodę niespodziankę!

Szczegóły

******************************************************************************************************


26.01 - 06.02.2015
Konkurs: "Friends Forever:)"

Zwycięzca:

Katka1107


******************************************************************************************************


01.06 - 08.06.2014
Konkurs: "Jak bardzo kochasz folklor" organizowany razem z All Bag

Zwycięzcy:

Dominika Anna Szojda
Mateusz Robert Zawada
Aleksandra Kl


******************************************************************************************************


14.02.2014 - 28.02.2014
Konkurs: Wygraj sukienkę od DIOLANI organizowany z Diolani.pl 

Zwycięzca:

Aleksandra Berecka


******************************************************************************************************


21.12.2013
Konkurs: Zrób sobie prezent i wygraj książkę organizowany z PLAN/Patrycja Gryciuk.

Zwycięzca:

Edyta Chmura******************************************************************************************************


8.12.2013
Konkurs: Wygraj tiulowe spódniczki dla małej księżniczki organizowany z Piccoart.

Zwycięzcy:

Monika Kulińska i Joanna Hałuszkiewicz - spódniczki.
Anna Kowal - Gąska - miś.


******************************************************************************************************


Mini konkurs sycylijski

Zwycięzcy:

Natalia Wogórka - blog
Monika Będkowska - facebook


******************************************************************************************************


Konkurs: Moja Wymarzona Majówka organizowany wraz z Cishky oraz Epona Cosmetics

Zwycięzcy:

3 pary butów Cishky [po 1 dla każdego;)] wędrują do:
Angeliki Urbańskiej, Mileny Stopczyńskiej oraz Izabeli Rychlickiej.
Zestaw kosmetyków Epona Cosmetics otrzymuje Dorota Gargas, a nagrody niespodzianki polecą do: Dominiki Stokłosy, Grażyny Mierzejewskiej, Joanny Galus, Anety Dziedzic, Natalii Lasek oraz Magdy Flis.******************************************************************************************************


Konkurs: Wygraj wejściówki VIP na Celebration Fashion Night w Poznaniu organizowany wraz z Celebration Producion.

Zwycięzcy wejściówek z konkursu => TUTAJ 

1. Olga Grzegórzko
2. Paulina Bielińska
3. Mateusz Rosadziński
4. Paulina Maciejewska
5. Emilia Migryt


******************************************************************************************************


Zwycięzcy konkursu: Wygraj DARMOWĄ sesję fotograficzną! organizowany wraz z Fotografia - Maciej Kozłowski

1. Wioleta Jezierska
2. Aneta Pudło
3. Katarzyna Miłkowska
4. Emilia Bielecka


******************************************************************************************************


Wyniki konkursu. Gadżet dla najszybszych otrzymują:

1. Beata Kaźmierczak
2. Emilka Migryt
3. Justyna Szustkiewicz
4. Dorota Cichocka
5. Mateusz Formicki
6. Dorota Zdunek
7. Iwona Kowalik
8. Aleksandra Podkowa
9. Alicja Skowrońska-Drużbicka
10. Danuta Kocur
11. Maja Dąbrowska-Białas
12. Gosia Antosik
13. Karolina Kozyra
14. Emila Malinowska
15. Małgorzata Janusz Golonka
16. Marcinkowska Agnieszka
17. Magdalena Kieper
18. Justyna Skrzypczak
19. Krzysztof Bąbol
20. Agata Nowoświat
21. Ania Kamforowska
22. Paulina Toczek
23. Wiktoria Kajdanowicz
24. Agnieszka Maryszczuk
25. Mysia Pysia
26. Radosław Kurek
27. Olena Szustak
28. Magdalena Janowska
29. Aleksandra Pieczka
30. Przemek Kępiński******************************************************************************************************


Wyniki Konkursu Mikołajkowego organizowanego wspólnie z Naturalne Piękno, Hotel Eljot oraz AnaEme Style
Szczegóły - TUTAJ

Zwycięzcy:
Magdalena Solska - voucher o wartości 100 zł, do zrealizowania w salonie kosmetycznym Naturalne Piękno.
Emilia Malinowska - voucher o wartości 100 zł, do zrealizowania w salonie kosmetycznym Naturalne Piękno.
Magdalena Sowa - zniżka 50 % !! na romantyczny weekend i kolację w hotelu Eljot plus butelka szampana w prezencie od hotelu. Voucher jest ważny od 2.01.2013 do 31.05.2013
Andrzej Ch - fascynator karnawalowy
Dorota Zdunek - fascynator karnawałowy
Aleksandra Pieczka - fascynator karnawałowy
Alicja Drzewiecka - płyta Blue Cafe - 'Dada'
Aleksandra Kliszcz - płyta Lenka - 'Two'
Izabela Baranowska - płyta Łukasz Zagrobelny - 'Ja tu zostaję'******************************************************************************************************
 

Wyniki konkursu z 28.09.2012:
Podwójną wejściówkę na Koncert Thomasa Andera & Modern Talking Band wygrała:

Magdalena Cieślak

Szczegóły TUTAJ


******************************************************************************************************


Wyniki konkursu z 21.06.2012:
Oryginalny chiński wachlarz i pałeczki dostaje:

Monika Gajewska - Okonek

Szczegóły TUTAJ


******************************************************************************************************

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości tekstów, zdjęć, grafik, materiałów video i innych zawartych na tej stronie w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej będącej własnością autora bez jego zgody zabronione.